Asset 5

Shkolla Fillore

Klasa 1 deri 6

Shkolla Fillore përfshinë edukimin bazik fillor nga klasa 1 deri 6.

Klasët 1 deri 2: Të bëhemi nxënës

Mësimi në klasën e 1-rë dhe të 2-të merr në konsideratë mësimin që është zhvilluar në ciklin parashkollor dhe aftësitë në edukimin në fëmijërinë e hershme. Funksion i veçantë i shkollës në vitin e 1-rë dhe të 2-të është të sigurojë bazën për përceptimin pozitiv nga ana e nxënësve të zhvillojë aftësitë e tyre për punë dhe mësim në vazhdimësi gjatë gjithë jetës.

Në fillim të arsimit bazë, monitorimi i kujdesshëm i përparimit të çdo nxënësi është veçanërisht i rëndësishëm për të siguruar që nxënësi ka parakushtet për përparim.

 

Klasët 3 deri 6:     Zhvillimi si nxënës

 

Objektivë specifike e nxënësve të klasëve 3 deri 6 është që të mësojnë si të zhvillojnë aftësitë e të mësuarit dhe të identifikojnë dhe zhvillojnë shprehitë e tyre të të mësuarit. Nxënësit nxiten të pranojnë veten, të identifikojnë dhe të mbrojnë kufijtë dhe të drejtat e tyre dhe të kujdesen për sigurinë e tyre. Ata udhëhiqen gjithashtu për të kuptuar përgjegjësitë e tyre, si dhe shprehjen konstruktive dhe ndërveprimin. Asnjë ngacmim ose sjellje diskriminuese nuk lejohet. Interesi i nxënësve në çështjet etike dhe morale ushtrohet duke krijuar mundësi për diskutim dhe reflektim, si dhe duke u angazhuar në pjesëmarrje dhe llogaridhënie. Nxënësit inkurajohen të bëjnë zgjidhje nga pikënisja e tyre, duke shmangur zgjidhjet gjinore. Vëmendje e veçantë i kushtohet nevojave të udhëzimit dhe mbështetjes së nxënësve.

Në klasët 3 deri në 6, aftësitë themelore të fituara në klasat më të ulëta forcohen dhe plotësohen dhe mësohen gjëra të reja. Numri i lëndëve është në rritje. Mësimdhënia synon të gjejë situata të natyrshme për defragmentimin. Zbatimi i moduleve multidisiplinore të të mësuarit forcon ndërveprimin midis lëndëve dhe ofron mundësi për nxënësit që të fitojnë përvojë të vlefshme për moshën e tyre.